Pautas para a estimulación motriz no primeiro ano de vida

AF_1 ano vida_Portada.png 

Durante o primeiro ano de vida, o bebé adquire as facultades que lle van a facilitar todos os procesos de aprendizaxe imprescindibles para a vida adulta.
 
O desenvolvemento motor é fundamental para o desenvolvemento íntegro do cerebro, con gran repercusión, nas etapas posteriores do bebé.
 
O corpo humano está deseñado para moverse, pero debe aprender a facelo. O feito de nacer non asegura a capacidade de moverse. Esta facultade depende das oportunidades de práctica e da calidade dos movementos. Por estas e outras razóns, o aprendizaxe motriz debe estar dirixido polos adultos que deben planificar actividades físicas diarias para o su bebé que necesita de aprendizaxes e experiencias específicas que deben introducirse e realizarse desde os primeiros días de vida. Así, estaremos respondendo á natureza do ser humano. .
 
Beneficios da estimulación motriz (actividade física).
  1. Mellora a súa capacidade de concentración e a súa capacidade intelectual. Exemplo: ten que idear o modo máis adecuado para alcanzar un obxecto.
  2. Desenvolve a visión próxima. Exemplo: acomoda a visión conforme logra achegarse ao obxecto desexado.
  3. Aumenta a súa destreza manual, así como o sentido do tacto. Exemplo: distingue os tamaños, diferencia as texturas, o duro do brando, o firme do móbil.
  4. Mellora o sentido do equilibrio, a orientación espacial e temporal. Exemplo: lograr un obxectivo cústalle un tempo que valora e entende.
  5. Ao aumentar a súa capacidade  motriz dispón de maior  seguridade nos seus actos e, por tanto, diminúe o risco de accidentes.
  6. Constrúe a base motriz para gozar da vida social e natural; para manipular obxectos, instrumentos, utensilios; para expresarse  corporalmente ou mediante habilidades como a pintura, a música, etc. En definitiva, para gozar plenamente da vida e afrontar os retos futuros. 

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020